Algemene voorwaarden en Privacy Terms Brabant Water serviceshop


Verklaring gebruikte begrippen

Wij/ons = Brabant Water in samenwerking met Pondres.

U = de persoon die met Brabant Water een koopovereenkomst sluit.

Serviceshop = Brabant Water serviceshop


Algemene leveringsvoorwaarden en registratie persoonsgegevens.


1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbieden, bestellen en leveren van artikelen uit de Brabant Water serviceshop. Sluit u een overeenkomst met ons zoals omschreven in deze algemene voorwaarden, dan accepteert u deze voorwaarden. Op verzoek sturen wij u deze voorwaarden toe.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met ons zijn overeengekomen. 

1.3 Wij hebben het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website/serviceshop altijd te wijzigen.

1.4 Verder gelden de volgende algemene voorwaarden voorwaarden:

o   De PET-flessen en bekers dienen te worden ingezet binnen de provincie Noord-Brabant.
o   Per evenement worden maximaal 2.000 bekers toegekend.
o   Per evenement worden maximaal 318 flesjes (3 dozen) toegekend.
o   Flesjes en bekers mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
o   U(w organisatie) ziet er (binnen uw mogelijkheden) op toe dat de flesjes of bekertjes zoveel als mogelijk worden hergebruikt en na afloop worden verzameld als plastic afval.
o   De flesjes en bekertjes worden alleen gevuld met vers kraanwater.


2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen u en ons komt tot stand nadat u een bestelling heeft geplaatst. Van uw bestelling ontvangt u een bevestiging op het e-mailadres dat u heeft opgegeven. 

2.2 Onze administratie geldt als bewijs van uw opdrachten en betalingen aan ons en leveringen die wij gedaan hebben. Wij erkennen dat communicatie via e-mail als bewijs kan dienen. Als u deze voorwaarden accepteert, erkent u dit eveneens.


3. Prijzen/tarieven 

3.1 Brabant Water vraagt voor de flesjes en bekertjes een kleine vergoeding in euro's, dit zijn de verwerkingskosten. De verzendkosten zijn bij de prijs inbegrepen. 

3.2 De betaling gebeurt via iDEAL.


4. Levering/verzendingstermijn

4.1 De verzendtijd bedraagt maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling, tenzij in de serviceshop anders is aangegeven. 

4.2 Wanneer wij de verzendtermijn om welke reden dan ook overschrijden, stellen wij u hiervan onmiddellijk telefonisch of per e-mail op de hoogte. In dat geval kunt u de overeenkomst met ons ontbinden. Dit meldt u schriftelijk via e-mail of brief.  

4.3 Heeft u de betaling gedaan en wilt u de bestelling annuleren? Dan storten wij de betaling terug op uw IBAN. Dit doen wij binnen 14 werkdagen nadat wij uw in artikel 4.2 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst hebben ontvangen. 

4.4 Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

4.5 Wij hebben het recht om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in twee of meer zendingen wordt verzonden. 

4.6 Het verwerken en verzenden van uw bestelling doet Brabant Water in samenwerking met Pondres, Kraaivenstraat 19, 5048 AB Tilburg. De verzending van uw bestelling gebeurt via Post NL.


5. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1 Wij hebben geen enkele verplichting aan u als wij de bestelling niet kunnen leveren als gevolg van een omstandigheid die niet onze schuld is of waarop wij geen invloed hebben. Dit noemen wij overmacht. 

5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn bijvoorbeeld een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.


6. Transportrisico

6.1 Het risico tijdens het transport van een product dat u bestelt, is voor ons. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat u redelijkerwijs als aflevering kunt beschouwen, gaat het risico van het product op u over.


7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 U respecteert alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de artikelen die wij leveren geheel en onvoorwaardelijk. 


8. Herroepingsrecht

8.1 Nadat u het bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product de overeenkomst met Brabant Water te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. 

8.2 Wij hebben het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen. Dit doen wij wanneer wij vermoeden dat het product is gebruikt of door uw  schuld is beschadigd. 

8.3 Als u een product terugstuurt dat volgens ons schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, melden wij u dit schriftelijk via e-mail of brief. Wij hebben het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.


9. Klachten

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, behandelen wij zorgvuldig. 

9.2 Meld een klacht binnen 2 dagen na ontvangst van uw bestelling schriftelijk via e-mail of brief bij Pondres.

9.3 Wij streven ernaar uw klacht binnen 10 werkdagen op te lossen. Pondres bericht u hierover schriftelijk per e-mail of brief.


10. Retourzending

10.1 Indien u een artikel retour stuurt, dan zijn de kosten voor het terugsturen voor rekening van Brabant Water.

10.2 Wij nemen uitsluitend ongebruikte artikelen terug. 


11. Persoonsgegevens

11.1 De persoonlijke gegevens die u invoert, nemen wij op in een bestand. Deze gegevens gebruiken wij voor de uitvoering van uw bestelling. Deze gegevens verstrekken wij niet aan derden. 

11.2 Bankgegevens slaan wij in geen enkel bestand op. 


12. Contactgegevens

12.1 Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden vindt plaats met Brabant Water (serviceshop@brabantwater.nl).


13. Toepasselijk recht en geschillenregeling

13.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Brabant Water is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en Brabant Water leggen wij voor aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.


Versie 1.1 | 06-07-2016